Predictive Analytics

ניתוח נתונים והפקת לקחים בדיעבד אינם מספיקים. הדור הנוכחי של האנליטיקה  צריך לנתח ולחזות פני עתיד, להציג תחזיות, מגמות, תובנות והצעות לפעולה מתאימה. הנתונים קיימים במערכת, החוכמה היא לנבא את המגמה קדימה, על סמך נתוני העבר.

לקריאה נוספת:

BPM Roadmap

ניהול והטמעת תהליכים עיסקיים

שדרוג מערך ה- BPM