OpisoftFI – גופים פיננסיים

Opisoft-Site_PDF-PICS_TFIOpisoftFI הינו פתרון המאפשר מדידה, בקרה וניהול של גורמי סיכון ואירועים, המצביעים על גידול בהסתברות להתרחשות הסיכון. הפתרון מאפשר ליישם את המדיניות המותווית על ידי ההנהלה ולהתריע מפני התפתחות סיכונים ובכך לסייע לגוף הפיננסי לעמוד ביעדים העסקיים שנקבעו לו. OpisoftFI מכיל בין היתר, שולחן מידע ניהולי כולל לבעל תפקיד, פורטלים ייעודיים – בהם פורטל ניהול תחרות סניפים ופורטל מודיעין תחרותי, מערך מדדים ויעדים ארגוני לגופים פיננסיים, הכולל Best Practice רחב ומקיף, פתרון לתכנון וניהול אירועי סיכון מהותיים, פתרון לניתוח והנעת פעולה ממידע לא מובנה בסביבת Big Data ועוד.


 

מימוש הפתרון הארגוני למדידת סיכונים מאפשר ניהול סיכונים אמיתי בארגון. הפתרון מספק התראות מבעוד מועד על זיהוי סיכונים פוטנציאליים, תומך בקבלת החלטות ובפעולות הנהלת הארגון, משמש כאמת מידה (benchmark) להתנהלות בתוך הארגון ומחוצה לו ותורם להתייעלות מבחינת זמן ועלות. לב הפתרון הינו שימוש במדדי סיכון ככלי בקרה והנעה לניהול הסיכונים בגוף הפיננסי. מדדי הסיכון מייצגים שינוי בפרופיל הסיכון של הארגון וההסתברות להתממשות סכנה. מעקב אחר אינדיקטורים אלה משיב על השאלות: האם פרופיל הסיכון שלנו משתנה? האם השינוי הוא בטווח נסבל או חורג ממנו?

המעקב אחר אינדיקטורים לסיכון מאפשר לחבר את עולם ניהול הסיכונים עם עולם ניהול הביצועים הארגוני. הפתרון לא רק מודד את המנבאים (לדוגמה: כמות חשבונות שנפתחו ללא בקרת מסמכים), אלא גם את נושאי הסיכון, שהתרחשו וזוהו (לדוגמה: כמות חשבונות שזוהו כמשמשים למטרת הונאה) ועל ידי כך מאפשר ליצור תהליך ניהולי לבקרה ולשיפור מתמיד.

צילום מסך

להמשך קריאה >>