OpisoftGov – מגזר ציבורי

govפתרון מידע ניהולי ארגוני הוא אבן הפינה של קבלת החלטות אשר מבוססות על עובדות ולא על הנחות. הפתרון מאפשר לעקוב ולפעול בצורה אקטיבית מול החלטות אלו. ה BI הינו פתרון נפוץ ובעל ערך בכל חברה עסקית, אולם דווקא בגופים ציבוריים בהם כל החלטה, ולו הפשוטה ביותר, עשויה להשפיע על חייהם ופרנסתם של אלפים אם לא מליוני אנשים. החשיבות של ה-BI מקבלת משנה תוקף. לכן, זה הכרחי כי משרדי ממשלה וארגונים ציבוריים יקבלו החלטות מושכלות על ידי שימוש בטכנולוגיה שנועדה למטרה זו. פתרון BI יאפשר למגזר הציבורי לנתח את הנתונים על מנת למצוא דפוסים ומגמות שאחרת היו נעלמות מעיניו.

הגופים הציבוריים נבדלים מארגונים רגילים במורכבות ובשונות הגדולה שלהם. גופים אלו נדרשים למקסם את האפקטיביות מהתקציבים המוקצים להם ומכוח האדם אל מול יעדי המשרד והממשלה/ פתרון OpisoftGOV הינו פתרון כולל למידע ניהולי עבור גופים ממשלתיים וציבוריים. לב הפתרון הינו מחסן נתונים אגילי לגוף ציבורי ומשרד ממשלתי. מחסן נתונים זה מכיל באופן מובנה מודלים רוחביים אשר רלוונטים לכל המשרדים כגון כ"א, תקציבים, רכש, תוכניות עבודה וכו' ומאפשר בצורה גמישה לאכלס מודלים יעודיים למשרד/הגוף הציבורי כגון נתוני בתי חולים במשרד הבריאות, נתוני כלי רכב במשרד התחבורה וכו' תחת עולם ממדים משותפים אחיד. למעשה, הארכיטקטורה הגמישה והמודלים המוכנים של הפתרון מאפשרים להקים מערך BI שלם בזמן קצר משמעותי מכל פתרון חלופי אחר.

בנוסף OpisoftGOV מכיל סל כלים ופתרונות אשר מאפשרים למנף את עולם הנתונים החדש או הקיים כגון מערך מדידה מובנה לניהול יעדי וביצועי המשרד, ניהול אוכלוסיות למחקר, מדידה ופעולה מול תת אוכלוסיה רלוונטית ושילוב מידע לא מובנה ממקורות פנימיים כגון מסמכים ומוקדי שירות ומידע ממקורות חיצוניים כגון רשתות חברתיות.