OpisoftMng – גופי מסחר ותעשיה

mngפתרון מידע ניהולי ארגוני הוא אבן הפינה של קבלת החלטות המבוססות על עובדות ולא על הנחות, המאפשר גם לעקוב ולפעול בצורה אקטיבית מול החלטות אלו. ה-BI הינו פתרון נפוץ ובעל ערך בכל חברה עסקית.

בעוד שהתהליכים התפעולים בארגונים עסקיים, בעלי אופי פעילות דומה – זהים, הרי שהדרישות הניהוליות כמו גם הדרישות העסקיות ארגונים שכאלו יכולות להיות שונות לחלוטין. הסיבה לכך נובעת מהדרישות נגזרות מהאסטרטגיות השונות של כל אחד מהארגונים, בעוד שארגון אחד מתרכז למשל בשורה התחתונה (הרווח), ארגון אחר מתרכז בצמיחה ובהחדרת מותגים חדשים, ואילו הארגון השלישי מתרכז בשיפור התדמית הציבורית שלו והעלאת רמת השרות.

OpisoftMng מגדיר את המודולים הקלאסים הקיימים בכל ארגון עסקי, כדוגמת מכירות, רכש, מלאי, ייצור (לארגונים יצרניים) משאבי אנוש וכו'. כאשר לכל מודול ניתן להגדיר בצורה דינמית, לפי דרישות הארגון סט מדדים אשר מביאים לידי ביטוי את האסטרטגיה הייחודית לכל ארגון.

בנוסף, OpisoftMng עושה שימוש ברכיבי Big Data לצורך ניתוח ותחקור של מידע לא מובנה (פנימי כמו גם חיצוני) אשר רלוונטי לארגון, למשל לצורך ביצוע ניתוחים של מודיעין תחרותי.